شرح

شرکت درخواست هوشمندسازی تجاری دارد.

راه حل

ارسال نامه درخواست هوشمندسازی کسب و کار و مشخص سازی تاریخ دقیق برای جلسه حضوری و رویت سیستم ها و ساختار بانک اطلاعاتی میزان زمان و هزینه و نیروی انسانی اطلاع رسانی و عملیاتی شدن آنرا اعلام خواهیم کرد.

نتایج

کسب و کار خود را در یک داشبورد اساسی ببینید و از مدیریت خود لذت ببرید.

نکات برجسته

چابکی سازمانی.

مشتری: رضایت مندی و افزایش
زمان سنجی: حدود 3 ماه
نتایج: افزایش 20 تا 200 درصد سود