چالش

بررسی عارضه های فروش و فروشگاهی بر اساس داده های همان فروشگاه.

راه حل

راه حلهای ما همگام با تکنولوژی روز دنیا نظیر فروشگاه های بزرگ دنیا

استفاده از هوش تجاری

استفاده از ابزارهای مدیریتی

 

نتایج

افزایش سودآوری و پایداری مالی

افزایش سود بین 20 تا 200 درصد

بهبود فرایندهای مختلف و جلوگیری از عارضه های حیاتی

……………..

نکات برجسته

مشتری: رضایت مندی
Business Intelligence : Technology
خدمات: ارزیابی، مشاوره، عارضه یابی و آموزش فروش