شرح

 آموزش هوشمندسازی در محل شما.

مرحله اول

برای مدیران ارشد.

مرحله دوم

مدیران میانی و سرپرستان

مرحله سوم

فروشندگان سطح فروش

نکات برجسته

ایجاد یک بستر مناسب برای بهبود فرایندهای فروش و افزایش فروش.

مشتری: رضایت مندی
زمان سنجی: 16 ساعت
نتایج: آشنایی با فروش هوشمند