شرح

مسیر پیشرفت شغلی کارکنان چگونه طراحی می شود؟

چالش

ایجاد وفاداری کارکنان و ایجاد رقابت سازنده در آموزش و یادگیری و ارتقا

راه حل

آموزش و بررسی توانایی ها، دانش، مهارت ها، سلیقه ها و ….

رویت مسیر شغلی

…..

بازخورد

تحول سازمانی

یادگیری

بهبود فرایندها

….

نکات برجسته

تحول فرهنگ سازمانی.

مشتری: کارکنان وفادار و چابک
زمان سنجی:  6 ماه
نتایج:  انگیزه بالا و …