چالش

بررسی عارضه های مدیریت مال / بازار.

راه حل

مدیریت مجتمع های فروشگاهی/بازار/مال:

  • یک برنامه مدیریت کلیدی منطقی
  • ..
  • بزودی

نتایج

خلق ارزش و …………….

………..

………

.

نکات برجسته

مشتری: کیفیت و قیمت
صنعت: مدیریت مال / خرده فروشی
خدمات: مدیریت کلیدی …..