25 فروردین 1395

از منظر مدیریت کسب و کار و هوشمندسازی تجاری مشاوره، شناسایی و پیاده سازی شاخص های عملکرد کلیدی KPI ، نقشه استراتژی و راهبردهای مرتبط طراحی و پیاده سازی داشبوردهای عملیاتی و مدیریتی داده کاوی و آنالیزهای تحلیلی و آماری مشاوره مدیریت کسب و کار عارضه یابی تکنیکال و تخصصی بر اساس داده های واقعی کسب و کار تحلیل KPI .......