هوشمندسازی پیشرفت شغلی  CMi: Career Management Intelligence

و یا در برخی کتب داشنگاهی کارراهه شغلی CPM: Career Path Management  نامیده می شود. ولی در مرکز هوشمندسازی کسب و کار BsiCenter ، کارراهه شغلی به هوش تجاری مجهز شده و فرایند جانشینی و سیر ترقی شغلی بصورت هوشمندانه در داشبورد های مخصوص نمایش داده می شود.

مسیر پیشرفت شغلی کارکنان

مسیر پیشرفت شغلی به مجموعه ای از کارها و مشاغلی اشاره می کند که افراد در مدت زندگی کاری خود برعهده می گیرند .

بررسی مسیر شغلی در سازمان به شش موضوع زیر اختصاص دارد:

  1. چگونه استعدادها و قابلیتهای افراد، علایق و مهارتهای آنان درطول مسیر زندگی کاری شان تغییر می کند ؟
  2. چگونه افراد درباره مشاغلی که دنبال می کنند و پستهای سازمانی که می پذیرند (یا ترک می کنند) تصمیم می گیرند؟
  3. چگونه افراد با موقعیتهای شغلی جدید سازگار می شوند ؟
  4. چگونه سازمانها فرایندهای مرحله گذار را برنامه ریزی و مدیریت میکنند؟
  5. تصمیمات مسیرهای شغلی کوتاه مدت چه تاثیری بر گزینه های مسیرشغلی بلند مدت دارد؟
  6. انسجام (یا تعارض) بین تقاضای مسیر شغلی و تقاضاهای زندگی شخص چگونه بررسی می شود؟

اهداف مديريت پيشرفت شغلي کارکنان:

  1. افزايش اثر بخشي سازمان به وسيله همسويي خواسته هاي فردي و سازماني
  2. بهبود عملکرد کارکنان در راستاي مأموريت اصلي سازمان
  3. شناسايي استعدادهاي کارکنان
  4. امکان بهره مندي دائمي کارکنان از فرصت هاي ارتقاي شغلي

ايجاد برنامه هاي جايگزيني و جانشين کارکنان و مديريت براي سيستم هاي اطلاعات مديريت منابع انساني