“راه حل های هوشمندساز کسب و کار”، عارضه های حیاتی و پراهمیت کسب و کار ما را، سریع، شفاف و گویا نمایش می دهد.

افزایش سودآوری و پایداری مالی  به ارمغان می رسد.

اگر شما بخواهید و با ما همگام شوید.

خدمات ما هم راستا با هوشمندسازی است. همگام با هم و برای هم.

  • پیاده سازی راه حل هوشمند ساز کسب و کار
  • پیاده سازی داشبورد های مدیریتی، اطلاعاتی و عملیاتی
  • داده کاوی، عارضه یابی و آنالیز کسب و کار
  • کارراهه شغلی و ارائه مسیر توسعه هوشمند کارکنان
  • طراحی و پیاده سازی هوشمندسازی باشگاه مشتریان
  • آموزش مدیریت فروش و فروشگاهی در جهت هوشمندسازی فردی و سازمانی
  • تهیه طرح های مطالعاتی ، آموزش و مشاوره هوشمندسازی کسب و کار
  • تولید و توسعه نرم افزارهای هوشمندانه

تمامی خدمات فوق با تلاش شبانه روزی کارشناسان و متخصصان BsiCenter همراه با تعهد، مسئولیت پذیری، صداقت، امانتداری و تداوم در همراهی به شما یاری خواهد رساند تا بتوانید به اهداف خود در زمان مناسب دست یابید.

آرامش و امنیت شما    تخصص و صداقت ما

رویکرد گروه تخصصی هوشمندسازی کسب و کار به شدت مشارکتی است، همراهی و همگام شدن تفکر مدیران ارشد با ما تا با تمرکز بر فعال کردن حسگرهای سازمانی فعالیت واحدهای مختلف با هم دیده و حس شود. درآمدها، سود و هزینه ها در مقیاس واقعی لمس شود و تحلیل ها بر اساس داده های واقعی ثبت شده کسب و کار شما باشد تا آن مطالبی که از روی حدس و گمان است.

تحلیل مناسب و گفتگوهای موثر با مدیران و سرپرستان جهت چگونگی بهبود فرایند ها و وفادار سازی مشتری در هر مرحله از چرخه فروش به همه برای دستیابی به اهداف سازمانی و فردی کمک شایانی می کند.

ما با شما همکاری می کنیم تا یک فرهنگ خودکنترلی، بهبود مستمر و یادگیری مداوم را ایجاد کنید که نتیجه مطلوب و پایداری مالی را به ارمغان آورد.

راه حل هوشمندساز کسب و کار سالهاست در کشورهای پیشرفته دنیا در حال انجام است و آنان نتیجه آن را لمس کرده و آن را از باورهای کانونی سازمانی می دانند. چراکه داده های سازمانی با ما حرف می زنند.

وقتی می‏توان بهترین بود، خوب بودن کافی نیست.

پیامد نگاه جزیره ای به کسب و کار همواره تصمیمات جزیره ای است. حال آنکه جزایر بازاریابی و فروش، مالی و یا تامین و تولید و … در کنار یکدیگر معنا و مفهوم می یابند. شما حکمران و تصمیم ساز یک سرزمین یکپارچه اید و نه بخشدار یک بخش خاص از کسب و کار.

</p> <h4>مشاوره و آموزش هوشمندسازی مدیریت فروش و فروشگاه</h4> <p>
</p> <p style="text-align: right;"><strong>BSi: Business Solution Intelligence</strong></p> <p>
</p> <h5>طراحی داشبورد مدیریتی، عملیاتی و اطلاعاتی</h5> <p>
Dashboard BI
</p> <h4>مشاوره و آموزش هوشمندسازی مدیریت فروش و فروشگاه</h4> <p>
</p> <p style="text-align: right;"><strong>CMi: Career Management Intelligence</strong></p> <p>

اکنون فروش خود را بهبود بخشید!

با کارشناس کلینیک کسب و کار BsiCenter همین حالا تماس بگیرید

جهت خرید لایسنس تبلو حتما باید درخواست کتبی ارسال گردد

info@BsiCenter.com

مشاورعالی کسب و کار: ابوطالب حبیبی ماچیانی